วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 15  วันพุธที่ 28 กันยายน 2554    
เนื้อหาสาระในการเรียน
                     อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่เรียนมาว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างให้นักศึกษาช่วยกันตอบ เช่น
           - เทคนิคการผลิตสื่อ
           - ความถูกต้องและความเหมาะสมในการนำไปใช้
           - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
           - วัตถุประสงค์ในการทำสื่อ
           - ประเภทของสื่อ
           - การใช้ความคิดสร้างสรรค์
             ฯลฯ
           - หัวใจหลักของเกมส์การศึกษา คือ สาระ
           - การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
          - พัฒนาการ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อาทิตย์หน้าอาจารย์นัดสอบ

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 14  วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
    
เนื้อหาสาระในการเรียน

       *หมายเหตุ : เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
ในรายวิชา   การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2203)
ณ  อาคารจันทรากาญจนาภิเษก  (ช้น8)

บันทึกการเรียนครั้งที่ 13  วันพุธที่ 14 กันยายน 2554
    
        เนื้อหาสาระในการเรียน

         -อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้องและอาจาร์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเรียน


ครั้งที่ 13  วันพุธที่ 14 กันยายน 2554
    
        เนื้อหาสาระในการเรียน

         -อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง
และอาจาร์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเรียน

ครั้งที่11 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554
เนื้อหาสาระในการเรียนวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน


ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554
     เนื้อหาสาระในการเรียน
          -วันนี้อาจารย์ได้ทบทวนสื่อที่นักศึกษาทำว่าทำได้กี่แบบแล้วอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงการทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยว่าสื่อต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้คือเด็กสามารถเรียนรู้เพื่อนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอด
งานที่ต้องทำ
      -จับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นำขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยกลุ่มละ1ชิ้นพร้อมเขียนวิธีการทำสื่อและประโยชน์ของสื่อ

  วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

  บันทึกการเรียน


  ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554
       เนื้อหาสาระในการเรียน
              วันนี้อาจารย์ได้ให้นักศึกษาส่งงานที่ได้สั่งไป พร้อมกับผลงานที่ได้จากการอบรมเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554 มีดังนี้
              - สมุดเล่มเล็ก
              - ขั้นตอนการวาดรูป
              - การทำภาพ รูปปาก
              - Popup ดอกไม้ กวาง แตงโม
              - ตัวการ์ตูนชักปากขยับได้
              - นกน้อย
              - ป้ายนิเทศ